Statut 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/387/2013

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 31 stycznia 2013r.

 STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W RUMI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej MOSiR jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Rumia.

2.  Siedzibą MOSiR jest miasto Rumia.

3.  Terenem działania MOSiR jest miasto Rumia.

4.  MOSiR działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz w oparciuo niniejszy statut.

5.  Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Rumi.

 

Rozdział II

Przedmiot działalności

 

§ 2

1.  Przedmiotem działalności MOSiR jest realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia

     z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

2.  Do zadań MOSiR należy w szczególności:

    1) upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym poprzez współpracę z podmiotami

        prowadzącymi albo promującymi tego typu działalność lub aktywność,

    2) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb społeczności lokalnej,

    3) dbanie o bazę sportowa i rekreacyjną podlegającą MOSiR, prowadzenie działalności eksploatacyjno–remontowej

        na obiektach, w tym wydzierżawianie i wynajmowanie na cele sportowo – rekreacyjne,

    4) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, widowiskowych, także o charakterze masowym, w tym zapewnienie

        prawidłowych i bezpiecznych warunków przebiegu organizowanych przez MOSiR imprez,

    5) rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców miasta,

    6) promocja sportu, zwłaszcza wśród młodzieży,

    7) propagowanie i promowanie edukacji sportowej,

    8) udostępnienie obiektów dla zorganizowania imprez przez inne podmioty,

    9) sportowa promocja miasta,

  10) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

  11) współpraca z klubami sportowymi w zakresie szkolenia sportowego i organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych,

  12) prowadzenie działalności w zakresie: usług hotelarskich, wypożyczalni sprzętu sportowo–turystycznego,

        usług parkingowych, ścieżek zdrowia, lodowisk i krytej pływalni,

  13) administrowanie słupami ogłoszeniowymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Rumi,

       prowadzenie usług reklamowych,

  14) prowadzenie działalności rekreacyjno–sportowej i profilaktyczno–wychowawczej w zakresie przeciwdziałania

        alkoholizmowi i narkomanii dla dzieci i młodzieży w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami,

  15) działalność na rzecz rozwoju turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

 

§ 3

1.  Działalnością MOSiR kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta. 

2.  Dyrektor jednoosobowo zarządza MOSiR oraz reprezentuje jednostkę na zewnątrz działając na podstawie

     i w granicach pełnomocnictw lub upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta.

3.  W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

 

§ 4

Do głównych obowiązków i zadań Dyrektora należy w szczególności:

1.  Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników MOSiR.

2.  Zapewnienie prawidłowego rozwoju MOSiR we wszystkich jego formach i zakresach.

3.  Wydawanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji w zakresie bieżącej działalności MOSiR.

4.  Nadzór nad właściwą realizacją planów finansowych, szkoleniowych oraz inwestycyjno–remontowych.

5.  Kierowanie i zarządzanie MOSiR w zakresie realizacji zadań o charakterze merytorycznym,

     organizacyjnym i administracyjnym.

 

§ 5

1.  Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych MOSiR

     ustala Dyrektor w formie regulaminu organizacyjnego.

2.  Wynagrodzenie pracowników MOSiR określa regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora, zgodnie

     z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych

     w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

 

§ 6

Dyrektor MOSiR odpowiada przed Burmistrzem Miasta za właściwą realizację przypisanych MOSiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo–rzeczowych.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i majątek

 

§ 7

1.  Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej „planem finansowym”,

     zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.

2.  MOSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

3.  Dochody MOSiR odprowadzane są na rachunek dochodów budżetu Gminy Miejskiej Rumia.

4.  Wydatki MOSiR pokrywane są bezpośrednio z budżetu Gminy Miejskiej Rumia.

5.  Majątek MOSiR stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, środki obrotowe.

6.  Za zgodność gospodarki finansowej MOSiR  z przepisami prawa odpowiada Dyrektora i Główny Księgowy.

7.  MOSIR prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

     przy uwzględnieniu zasad szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.

8.  MOSiR prowadzi odrębny rachunek bankowy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 8

1.  Statut nadaje Rada Miejska Rumi.

2.  Zmiany i uzupełnienia postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

 

§ 9

W zakresie nie uregulowanym niniejszym statutem zastosowanie mają następujące przepisy:

1.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

2.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3.  Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

 

Liczba odwiedzin : 1636
Podmiot udostępniający informację : MOSiR Rumia
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Żukowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Żukowska
Czas wytworzenia: 2013-08-29 11:29:08
Czas publikacji: 2013-08-29 11:29:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak